Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ