Tỉnh kiểm tra công tác tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại thành phố Bắc Kạn

0
30

Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thành phố Bắc Kạn: Tính đến 30/8/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 4.487/ 4.617 người đạt 97%. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 589/620 người, đạt 95% KH. Số người tham gia BHTN là 3.747/3.847 người đạt 97,4% KH. Số người tham gia BHYT là 34.234/34.548 người đạt 99% so với chỉ tiêu BHX tỉnh giao. Về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của tỉnh đến nay đã thực hiện. Chỉ tiêu thấp nhất đạt 95%KH và cao nhất đạt 99%.  Hiện nay, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tuy nhiên theo dữ liệu thuế do BHXH tỉnh cung cấp, BHXH thành phố phát hiện 144 doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia các loại bảo hiểm trên và việc kiểm tra, đôn đốc thu hồi với các doanh nghiệp gặp khó khăn do không tìm thấy doanh nghiệp theo địa chỉ đăng ký, cung cấp không đầy đủ hợp đồng lao động với người lao động, tình trạng nợ đọng, chậm đóng, trốn đóng các loại bảo hiểm trên còn diễn ra tại một số doanh nghiệp, …Khi thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh cũng ảnh hưởng đến công tác duy trì, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc, công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế…

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch giao, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thành phố Bắc Kạn từ nay đến cuối năm tiếp tục thống kê, rà soát, tiếp cận các nguồn đối tượng của địa phương để tuyên truyền tham gia các loại bảo hiểm. Các thành viên Ban chỉ đạo, cùng UBND xã, phường, hội, đoàn thể  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng khi người dân tham gia bảo hiểm. Ba đơn vị chuyên môn là: phòng Lao động, Thương binh & Xã hội; Bảo hiểm, Thuế cần có sự phối hợp chặt chẽ để hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 và những năm tiếp theo. /.