Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 466 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn