Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1911 ngày 01.10.2021 của UBND thành phố bắc kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn