Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 479 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn