Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm thứ nhất các sở, ban ngành

Trong thời gian huấn luyện lực lượng tự vệ được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; giữ vững biên giới nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…và những nội dung về kỹ, chiến thuật. Qua huấn luyện đã giúp cho lực lượng tự vệ vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với hoạt động ở đơn vị và địa phương. Kết quả kiểm tra kết thúc đợt huấn luyện 100%  đạt khá, giỏi.