Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

Để chuẩn bị cho ngày hội, ngay từ tháng 10/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có hướng dẫn các khu dân cư chuẩn bị nội dung và hình thức tổ chức một cách chu đáo, ý nghĩa. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước các cấp hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. Giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Việc tổ chức ngày hội, còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.