Tổ chức sinh hoạt, tọa đàm về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phản bác những quan điểm sai trái trên mạng internet

Thông qua sinh hoạt, tọa đàm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong đơn vị trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng internet, từ đó củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang thành phố và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Qua buổi sinh hoạt, tọa đàm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiến hành chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; những thông tin xấu độc trên mạng internet và nắm vững phương châm: Chủ động, kiên quyết, nhạy bén, kịp thời, liên tục, triệt để; kết hợp chặt chẽ giữa “Xây” và “Chống”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.