Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022