Tổ chức thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 656 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 29.2021 NĐ-CP, Nghị định số 31.2021 NĐ-CP và Nghị định số 35.2021 NĐ-CP của Chính phủ

Nguồn: Phòng TCKH thành phố Bắc Kạn