TỜ TRÌNH Về việc dừng Chủ trương đấu tư dự án : Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tại nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về Chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương )

Xem nội dung chi tiết tại đâyTỜ TRÌNH số 54/TTr-UBND Về việc dừng Chủ trương đấu tư dự án : Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tại nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về Chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương )

Nguồn: UBND thành phố