Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố  Bắc Kạnluôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn về xây dựng đơn vị VMTD năm 2019. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Hàng năm, trong từng giai đoạn huấn luyện Đảng ủy luôn chỉ đạo các Chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; xác định việc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng của mọi cán bộ Đảng viên, chiến sĩ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ chính trị. Thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, các ý kiến tham gia đóng góp thẳng thắn có trọng tâm trọng điểm. Nhờ đó đã ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tại buổi tọa đàm đã giành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận tìm những nguyên nhân, hạn chế về công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đưa ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi tọa đàm Thượng tá Chu Đức Huê – Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh trong thời gian tới cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác cho đội ngũ cán bộ đảng viên về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng trong giai đoạn hiện nay