Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát năm 2021

Chiều ngày 29/12, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát năm 2021. Dự có các đồng chí: Lường Đức Thắng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì nội dung thảo luận.

Năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được giải quyết kịp thời.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên: Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng, trong đó Thành ủy kiểm tra 03 tổ chức đảng; cấp ủy các cấp kiểm tra 17 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; việc thực hiện Quy chế làm việc, công tác đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên. Cấp ủy và các tổ chức kiểm tra được 294 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra: 06 đảng viên; đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở kiểm tra 35 đảng viên; chi bộ cơ sở kiểm tra 115 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kiểm tra 103 đảng viên. Nội dung kiểm tra, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và đảng viên cơ ban thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, còn một số tồn tại, hạn chế đã chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện.Việc tổ chức đảng và đảng viên: Cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, phụ trách các chi, đảng bộ, thành lập các tổ công tác tham dự sinh hoạt tại các chi bộ; tích cực, chủ động dự các cuộc họp, nắm thông tin, dư luận xã hội…qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Việc giám sát chuyên đề: Cấp ủy các cấp giám sát đối với 18 tổ chức đảng, trong đó: Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 02 tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở giám sát 16 tổ chức đảng. Nội dung giám sát, việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong năm 2021, tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định; những vấn đề liên quan đến ANCT – TTATXH được phát hiện, giải quyết kịp thời; công tác phòng, ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được đẩy mạnh; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng và nâng cao hiệu quả đối với việc thực thi pháp luật của các các cơ quan tư pháp thành phố.

Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát năm 2022. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thành phố Bắc Kạn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; phổ biến, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra. Đẩy mạnh công tác thăm nắm tình hình tại cơ sở, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cơ quan tư pháp thành phố chủ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp; thực hiện tốt công tác nắm tình hình và đảm bảo ANCT – TTATXH. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Năm 2022, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát sát với thực tế; tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Nâng cao chất lượng điều tra, xét xử các vụ án; thực hiện nghiêm túc phòng chống tham nhũng lãng phí và nâng cao chất lượng công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Nhâm Dần năm 2022./.

                                                                        Đặng Tuyết