TP. Bắc Kạn: hơn 100ha lúa áp dụng kỹ thuật cải tiến SRI

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị định 62/2019 /NQ -CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ –CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, thành phố Bắc Kạn có gần 800 lượt hộ dân được tiếp cận kỹ thuật canh tác SRI là cấy thưa, cấy ít dảnh và điều tiết nước với tổng diện tích hơn 100ha.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn thực hiện mô hình canh tác giống lúa LP 1601 tại xã Nông Thượng.

Cụ thể, năm 2020, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn triển khai giống lúa Hà Phát 3, với tổng diện tích 50 ha tại hai phường Huyền Tụng, Xuất Hóa. Năm 2021, triển khai giống lúa Việt Lai 20, tại xã Dương Quang với diện tích 50 ha. Năm 2022, tiếp tục thực hiện giống lúa DT 1601 tại xã Nông Thượng, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Xuân với diện tích 15 ha. Như vậy, sau 03 năm, triển khai thực hiện Nghị định 62 của Chính phủ, thành phố Bắc Kạn có 115ha lúa áp dụng kỹ thuật cải tiến SRI. Các giống lúa trên đều nằm trong cơ cấu chỉ đạo của tỉnh.

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, đặc biệt là 04 xã, phường có diện tích đất nông nghiệp lớn gồm: Xuất Hóa, Dương Quang, Huyền Tụng, Nông Thượng người dân cơ bản được tiếp cận, chủ động áp dụng có hiệu quả phương pháp canh tác SRI trên đồng ruộng của gia đình, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. /.

Triệu Biển

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên