Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khoá VI