Triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ ngày 18/10/2021

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2033 ngày 19.10.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ ngày 18/10/2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn