Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây:Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn