Triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1600 ngày 19.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời  

Nguồn: Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn