Triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 năm (2020 – 2021)

Xem chi tiết tại đây:Triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 năm (2020 – 2021)

Quyết định số 1936 QĐ-BTC về Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021)