Triển khai thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn