Triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15/5/2017 của Thành ủy Bắc Kạn