Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn