Triển khai thực hiện Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2373/UBND-CATP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137 NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.