Triển khai thực hiện Quyết định số 1975/QĐ – UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Triển khai thực hiện Quyết định số 1975 QĐ – UBND ngày 03.11.2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”,”tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn