Trung tâm Dân số HKHGD thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Theo đánh giá của Trung tâm Dân số HKHGD thành phố Bắc Kạn: Sau một năm triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác dân số – KHHGD, từ thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ ngành dân số, UBND các xã phường đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực dân số – KHHGĐ. Thực hiện tập huấn, thông tin vê công tác dân số, kiến thức chăm sóc sửa khỏe cho cán bộ công chức, viên chức người lao động. Thực hiện 200 buổi tuyên truyền lưu động, truyền thông nhóm, truyền thông lồng ghép cho hơn 8.600 lượt người nghe. Kết quả: số lượng trẻ sinh ra là 610 trẻ, giảm 05 trẻ; số người sinh con thứ ba giảm 08 trường hợp, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm 1,2% so vơi năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1% đạt theo Nghị quyết số 03/ NQ – HĐND thành phố Bắc Kạn. Số lượng người thực hiện các biện pháp về KHHGĐ đạt 79,2%.Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh là 128/100, tăng 31,5/100.

Trước thực trạng tình trạng mất cân bằng giới tính có nguy cơ tăng cao, nhất là sử dụng các biện pháp can thiệp lựa chọn giới tính khi sinh năm 2018, Trung tâm Dân số HKHGD thành phố Bắc Kạn xác định công tác tuyên truyền vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của nhân dân. Cung cấp  kịp thời, chính xác các thông tin về dân sô – KHHGĐ cho lãnh đạo các cấp, các ngành phục vụ cho việc hoạch định chính sách, chiến lược của thành phố. Nâng cao năng lực của cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số.Thực hiện tốt các hoạt động của đề án “ Kiểm soát mất can bằng giới tính khi sinh” tại thành phố và ba phường điểm Đức Xuân, Sông Cầu, Xuất Hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong lĩnh vực dân số – KHHGĐ nhằm phòng ngừa tình trạng vi phạm chính sách dân số – KHHGĐ./.