Trung tâm Dân số – KHHGĐ thành phố chủ động thực hiện 02 đề án năm 2018

 Năm 2018, Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã thực hiện Ký hợp đồng trách nhiệm với Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức thành công hội thi “Tìm hiểu về kiến thức dân số trong tình hình mới” tại các trường THCS. Trong đó trang bị thêm các kiến như: Tuổi vị thành niên và sự phát triển về thể chất và tâm sinh lý lứa tuổi. Sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên. Phòng chống hành vi xâm hại tình dục; Các bệnh thường gặp lây truyền quan đường sinh sản. Phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ phường Đức Xuân, phường Sông Cầu và phường Xuất Hóa căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Các hoạt động hội nghị, hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi. Các hoạt động quản lý, giám sát. Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ 03 đơn vị tổ chức chiến dịch truyền thông tuyên truyền về bình đẳng giới trong đời sống gia đình và xã hội; không phân biệt con gái, con trai; không lựa chọn giới tính thai nhi. Nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh và các văn bản pháp luật về nghiêm cấm chuẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi. Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho các cơ sở y tế, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan trên địa bàn thành phố. Tổ chức cho các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi.

 Thông qua thực hiện có hiệu quả 02 đề án này nhằm can thiệp nhằm thực hiện thành công Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025./