TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN – SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN : THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản-Sở Tư Pháp