Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Kạn thông báo các lĩnh vực dịch vụ đo lường thử nghiệm

Xem chi tiết tại đây:Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Kạn thông báo các lĩnh vực dịch vụ đo lường, thử nghiệm

Nguồn:Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Sở Khoa Học và Công Nghệ