Trường THPT Chuyên Bắc Kạn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong những năm qua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhà trường đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, tăng cường các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. nhà trường đã phát huy sức mạnh tập thể tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, gắn với việc đảm bảo dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý xã hội, đảm bảo quyền công dân, gắn với nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và các phong trào thi đua khác của các ngành địa phương.

Qua những phong trào đó đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh không có người nghiện ma túy, không tệ nạn xã hội, không có người vi phạm an toàn giao thông. 100% học sinh của trường thực hiện tốt nội quy của nhà trường, không có học sinh vi phạm pháp luật. cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quy định của trường, của ngành.

Trong thời gian tới, trường THPT Chuyên Bắc Kạn sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chi bộ Đảng, nhận thức của cán bộ Đảng viên, nhân viên và học sinh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.