tuyên truyền ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh

Năm 2018-2019, Thành phố Bắc Kạn tiếp nhận Đề tài Giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị do trường Đại học Thái Nguyên cơ quan chủ trì; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Viết Khanh – Chủ nhiệm Đề tài thực hiện. Kết quả nghiên cứu Đề tài đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố được tốt hơn và được Hội đồng KHCN tỉnh Bắc Kạn nghiệm thu đạt loại khá, đồng thời đề nghị Thành phố Bắc Kạn ứng dụng, duy trì và nhân rộng kết quả Đề tài.

Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân nắm được nội dung Đề tài về Giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, đồng thời ứng dụng, duy trì và nhân rộng kết quả vào thực tiễn, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường chủ động  tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu ứng dụng Đề tài chủ động đề xuất với UBND thành phố (qua phòng Kinh tế, số điện thoại 0209.3811.339) để tiếp nhận kết quả chuyển giao và hướng dẫn thực hiện việc ứng dụng, nhân rộng.

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn