Tuyên truyền, vận động Nhân dân không thực hiện các hành vi kỳ thị, phân biệt người nước ngoài

Xem chi tiết tại đây: CV số 1506 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền, vận động Nhân dân không thực hiện các hành vi kỳ thị, phân biệt người nước ngoài 

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn