Tuyên tuyền, vận động nhân dân không đi vào khu vực dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Tuyên tuyền, vận động nhân dân không đi vào khu vực dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: BQLDADT Hồ chứa nước Nặm Cắt