UBND Phường Nguyễn Thị Minh Khai họp xét xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2016

Tại đây Ban chỉ đạo phường đã thông qua báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2016, theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và Thông tư 25/TT-BLĐTB&XH ngày 6/9/2014 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường,thị trấn phù hợp với trẻ em.         

       Để đạt được tiêu chuẩn trên, trong năm 2016, UBND phường đã tích cực triển khai, thực hiện tốt 15 tiêu chí về văn hóa – xã hội, y tế – học đường, an ninh – trật tự … Kết quả đánh giá các tiêu chí phường đạt 970 điểm.

       Ban chỉ đạo phường nhất trí lập hồ sơ thủ tục và đề nghị UBND thành phố xét công nhận phường Nguyễn Thị Minh Khai đạt danh hiệu phường phù hợp với trẻ em năm 2016./