UBND Thành phố Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

Nội dung Công văn nêu rõ: đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố nâng cao vai trò trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác giảm nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm về kết quả, số liệu kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của đơn vị được phân công phụ trách. Đối với UBND các xã, phường thực hiện công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy trình, quy định không chạy theo thành tích dẫn tới tình trạng sai lệch hộ nghèo trên địa bàn; thực hiện rà soát, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh khó khăn đột xuất trong năm do các yếu tố như: tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật trên địa bàn theo quy định.