UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị bàn về công tác thu ngân sách trên địa bàn tháng 12/2015

Theo báo cáo tổng hợp của các cơ quan chuyên môn, đến ngày 30/11/2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố là 56.546/83.000 triệu đồng, bằng 68% dự toán, bằng 80,4% so với cùng kỳ; tiến độ thu chậm chủ yếu do chậm thu từ nguồn tiền sử dụng đất (nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì tiến độ thu được 96% so với dự toán năm). Trong đó, có một số chỉ tiêu thu vượt dự toán khá cao như thu cố định tại xã vượt 183%, thuế sử dụng đất nông nghiệp vượt 29%, thuế thu nhập cá nhân vượt 15%, lệ phí trước bạ vượt 13%; bên cạnh đó một số chỉ tiêu thu tiến độ rất chậm như thu thuế giá trị gia tăng từ doanh nghiệp Trung ương mới thu được 6%, thu tiền sử dụng đất được 29%, thu khác ngân sách được 64% dự toán.

Nhiều xã, phường thuộc thành phố có tiến độ thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đảm bảo, tuy nhiên cơ cấu thu không đồng đều dẫn đến có khả năng hụt thu cân đối ngân sách, ảnh hưởng đến hoạt động chung của địa phương. Lành đạo các xã, phường đã phản ảnh những khó khăn trong thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương; đề nghị thành phố quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề khó khăn của cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015 đã đề ra.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường rút kinh nghiệm đối với một số hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách; tiếp tục rà soát, đôn đốc và thực hiện tốt việc huy động các nguồn thu có thể vào ngân sách; đồng thời báo cáo cụ thể về tình hình và khả năng thu, đề xuất phương án giải quyết đối với số thiếu hụt cụ thể để UBND thành phố cân đối, điều tiết chung, đảm bảo kinh phí phục vụ các yêu cầu thiết yếu; đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền./.