UBND thành phố lãnh đạo tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý đô thị

Ngày 02/11/2017, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sơ kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy chế QLĐT, trong đó quy định rõ các đơn bị báo cáo công tác đánh giá, sơ kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện về UBND thành phố theo định kỳ hàng quý và hàng năm. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan tiến hành tự kiểm tra, rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định trong Quy chế QLĐT theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tế.

Để cụ thể hóa một số nội dung trong Quy chế QLĐT đối với công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, vừa qua UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp bàn về thực hiện công tác tâm linh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; tham dự có lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Nội vụ; Văn phòng HĐND – UBND; các ban xây dựng đảng Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và 11 cá nhân đang trực tiếp cung cấp dịch vụ, thực hiện công tác tâm linh trên đại bàn thành phố. Cuộc họp do ông Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả hoạt động; những tồn tại, vướng mắc trong chỉ đạo, xây dựng bổ sung các quy định về việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố theo quy định trong Quy chế QLĐT, các cá nhân đang cung cấp dịch vụ, thực hiện công tác tâm linh trên địa bàn thành phố đã phát huy dân chủ, sôi nổi thảo luận, hiến kế với cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác này trong thời gian tiếp theo. Từ đó, Chủ tịch UBND thanh phố tiếp thu, thống nhất các nội dung liên quan để tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố như: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản bổ sung các quy định trong mục “Quản lý văn hóa đô thị” của Quy chế QLĐT về việc thu tiền dịch vụ nhạc hiếu với mức không quá 6.000.000 đồng/24h (01 ngày đêm), trường hợp đặc biệt nếu gia đình yêu cầu thêm dịch vụ thì cần thỏa thuận, thống nhất gữa hai bên; không được rải vàng mã ra đường khi đưa tang gây lãng phí và mất vệ sinh môi trường (nếu người dân cố ý rải vàng mã phải tự có biện pháp dọn dẹp vệ sinh). Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cùng cấp; UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Quy chế QLĐT trong thời gian tiếp theo; chỉ đạo các thôn, tổ dân phố bổ sung các quy định của Quy chế QLĐT vào hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.