UBND thành phố tổng kết công tác Quốc phòng QSĐP năm 2016

Năm 2016, UBND thành phố Bắc Kạn đã cụ thể hóa Nghị quyết lãnh đạo về công tác quốc phòng quân sự địa phương tới mọi tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt kết quả cao. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa xã hội gắn với quốc phòng – an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong năm thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Công tác huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, khoa học từ thành phố xuống các cơ sở; đảm bảo đúng nội dung, chương trình, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Nhiệm vụ năm 2017, thành phố tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên…   

Nhân dịp này thành phố đã trao giấy khen cho 17 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP-QSĐP năm 2016.