UBND thị xã Bắc Kạn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 của thị xã Bắc Kạn