UBND thị xã Bắc Kạn phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014

Với chủ đề “ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được diễn ra từ ngày 29/9/2014 đến hết ngày 05/10/2014. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về xây dựng xã hội học tập, trong thời gian hưởng ứng tuần lễ, Các đơn vị trường học trên địa bàn sẽ gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức cho học sinh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống xã hội, học tập truyền thống lịch sử dân tộc, địa phương, tổ chức hội thi vẽ tranh cho học sinh tiểu học; tổ chức các hội thảo về chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội trong các trường học, hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020″ trên địa bàn thị xã.

Đông đảo các cấp hội và nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học

Ngay sau buổi lễ hội khuyến học thị xã đã phát động đợt ủng hộ Quỹ khuyến học, đã được đông đảo các cấp hội, nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã ủng hộ.