Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân“Tháng cao điểm vì người nghèo”

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 398/MTTQ-BTT ngày 20/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc Ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” nhân“Tháng cao điểm vì người nghèo”

Nguồn: Văn Phòng Khối MTTQ và Các đoàn thể thành phố Bắc Kạn