Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn lần thứ VI

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của UBMTTQ VN thành phố Bắc Kạn các đại biểu đã được nghe báo cáo của HĐND thành phố Bắc Kạn về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó số lượng đại biểu HĐND khóa VI có tổng số 30 đại biểu chính thức; Tổng số người được giới thiệu là 58 đại biểu. Về cơ cấu có đủ các đại biểu công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Các đơn vị phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Đại biểu MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các thành phần kinh tế và đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã phường thuộc UBND thanh phố.

Căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu quốc hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên cùng dự kiến cơ cấu, số lượng thành phần giới thiệu của HĐND thành phố, hội nghị tập trung thảo luận sâu về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND khóa VI. Qua thảo luận, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất các đại biểu thống nhất biểu quyết về cơ cấu theo dự kiến của HĐND thành phố đưa ra là 30 đại biểu chính thức. Về số lượng người được giới thiệu từ 58 nâng lên 60 người đảm bảo theo đúng quy định của cấp trên./.