Ủy ban MTTQ thành phố Phát động triển khai mô hình “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp”

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ký kết với Ban công tác Mặt trận thôn Nà Thinh, tuyên truyền, vận động nhân dân về các phong trào, nhất là công tác bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa. Ban Công tác Mặt trận thông qua các cuộc họp dân để bà con nắm được mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường từ việc giữ vệ sinh, môi trường từ gia đình đến đường ngõ xóm.

Thông qua, việc triển khai hội nghị xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” để chung tay xây dựng nông thôn nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư với nhiệm vụ nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tự quản ở mỗi địa bàn khu dân cư trong việc bảo vệ môi trường,  giữ gìn an ninh trật tự xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.