Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Huyền Tụng “Phát huy vai trò đại đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

Thời gian qua, công tác tham gia xây dựng chính quyền được hệ thống Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội phường Huyền Tụng thực hiện sâu rộng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

Các tổ chức, cá nhân trao tiền làm nhà đại đoàn kết cho ông Vũ Thanh Cần, tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng

 Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Huyền Tụng. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau với hàng trăm ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Huyền Tụng đã chủ trì, triển khai nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương như: phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “An toàn giao thông”…, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập trung triển khai các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên đến các Ban công tác Mặt trận để tuyên truyền nhân dân thực hiện. Vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phối hợp tổ chức phát động phong trào nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp, khuyến khích người dân giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng dân cư. Triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Ra mắt các mô hình “Khu dân cư Văn minh” “khu dân cư Xanh- sạch- đẹp” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội giảm bớt phần nào cho chính quyền, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được: 38 triệu đồng, vận động hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo được 462 triệu đồng/17 căn nhà

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Thường trực HĐND phường tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút nhiều lượt cử tri tham dự và phối hợp tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt việc tham gia tiếp công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/2/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp. Chính vì vậy, những ý kiến của cử tri do Mặt trận tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Huyền Tụng đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

      Minh Cường