Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2014-2019

Tại Hội nghị lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã kiểm điểm kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội MTTQ thành phố, khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 6 tháng cuối năm 2017

Trong Nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đến thời điểm này cơ bản đã đạt và vượt, cụ thể như: Chỉ tiêu công tác phản biện xã hội; xây dựng thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm vượt 14,5%, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tăng cao…   Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành đồng trong 6 tháng đầu  đã đạt được nhiều kết quả vượt chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2017, cụ thể: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt 6 tiêu chí “ Rèn luyện Người cán bộ Mặt trận” được đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức; các cuộc vận động ngày càng được nâng cao chất lượng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư nâng lên thực hiện tại 64 thôn, tổ dân phố, cụ thể trong 6 tháng triển khai thực hiện mô hình điểm “khu dân cư văn minh”, “khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại các phường, “khu dân cư xanh – sạch – đẹp” tại các phường gắn với thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”tiếp tục được nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa được tăng cường và bảo đảm, giá cả ổn định; công tác từ thiện nhân đạo được quan tâm kịp thời, Nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu đã tặng 40 xuất quà cho các hộ nghèo, với tổng số tiền 20 triệu đồng, tiếp tục huy động được  khoảng gần 600 triệu đồng cùng với ngày công đóng góp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hỗ trợ xây dựng  cho 10 hộ gia đình nghèo và người có công; hỗ trợ 10 triệu đồng cho 01 gia đình bị hỏa hoạn; hưởng ứng phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được  hơn 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cho 02 nhà nghèo, gia đình chính sách; trao 200 chiếc ghế nhựa và 02 bục, 1 tượng Bác  trang bị cho 5 nhà văn hóa các thôn của xã Nông Thượng….

Công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được tăng cường thực hiện tốt, trong 6 tháng đã tổ chức được 03 cuộc phản biển xã hội về các dự thảo phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tổ chức được 21 Hội nghị tiếp xúc cử tri có 845 lượt cử tri tham dự và tổng hợp 191 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp với Thường trực HĐND thực hiện tốt công tác giám sát theo kế hoạch công tác, phối hợp với UBND tổ chức công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng đảm bảo dân chủ, đúng Luật kịp thời giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân; công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; Công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ các cấp thành phố thường xuyên thực hiện tốt đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2017, như: Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường thường xuyên nắm tình hình tư tưởng nhân dân, thực hiện giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đã ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố, triển khai thực hiện các mô hình tự quản làm điểm của cấp xã tiến độ đạt chậm so với kế hoạch, đến nay mới có 2/8 đơn vị hoàn thành mỗi đơn vị xây dựng 2 mô hình “khu dân cư văn minh” đối với các phường, “khu dân cư xanh-sạch- đẹp” đối với các xã gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Ảnh: Đ/c Ma Nhật Hoài, Phó CHủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân

Tại Hội nghị lần này 03 cá nhân và 02 tập thể có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2016 đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” và Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.