Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1

Sáng ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo UBBC thành phố Bắc Kạn. Thường trực UB. MTTQ VN thành phố, các thành viên UB.MTTQ VN thành phố.

Căn cứ số lượng đại biểu được bầu, thành phố dự kiến giới thiệu 60 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Trong đó, cơ cấu, thành phần gồm: tổ chức chính trị, ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế; các xã phường được giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Về cơ cấu gồm: các cơ quan Đảng thành phố; Thường trực Thành ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu Thành ủy; Những người đang công tác ở cơ quan chính quyền thành phố; những người đang công tác ở đơn vị vũ trang nhân dân thành phố; những người đang công tác tại mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố; Những người là lãnh đạo đang công tác tại Đảng ủy – HĐND- UBND- UB.MTTQ VN và các đoàn thể xã, phường thuộc thành phố; đại diện các tổ chức kinh tế. Về tiêu chí: Đại biểu nữ đảm bảo tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi phấn đấu ít nhất 15%; đại biểu tái cử đạt khoảng 30%; đại biểu là người ngoài đảng phấn đấu không dưới 10%; dân tộc thiểu số đảm bảo hợp lý.

Qua thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử./.

Triệu Biển