Ủy ban MTTQViệt Nam các cấp thành phố Bắc Kạn tập trung triển khai thực Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phải khẳng định các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính toàn dân, toàn diện, hợp với lòng dân nên  được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động trong gia đoạn mới, Mặt trận các cấp thành phố đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của  chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng tạo thành sức mạnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố xác định thực hiện cuộc vận động là cơ sở để MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng và triển khai cụ thể chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam ở các cấp và mỗi địa phương, nhằm “Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho Nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng để tổ chức thực hiện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, kịp thời ban hành các văn hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc xây dựng thực hiện các mô hình “khu dân cư văn minh” ở các phường, “chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các xã.

Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã thống nhất cao mục tiêu thực hiện là hướng mạnh về cơ sở, tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nhân rộng thực hiện các khu dân cư tự quản gắn với 5 nội dung của  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, như: “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”, “Khu dân cư không có ma túy”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Khu dân cư ba không” (Không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội), “Khu dân cư văn minh”, “Khu dân cư xanh-sạch-đẹp”, “Khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự”…Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã duy trì  nâng số khu dân cư thực hiện các mô hình trên toàn thành phố lên 82 khu dân cư.

Kết quả hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư thực hiện các mô hình đã tác động trực tiếp đến từng người dân, từng hộ gia đình, đã tạo thành nếp nghĩ, hành động trong sinh hoạt, ý thức, trách nhiệm được nâng cao trong giao tiếp ứng xử; phát huy bản sắc dân tộc truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư tham gia thực  hiện tốt quản lý đô thị, chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Góp phần phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn, chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao