Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn xin ý kiến góp ý bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020