Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn xin ý kiến góp ý vào dự thảo phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Xem văn bản tại đây: Công văn xin ý kiến góp ý.pdf

                                    Dự thảo tờ trình.pdf