Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn: Ký quyết định phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công được hỗ trợ về nhà ở năm 2013 và năm 2014

Ngày 26/9/2014, UBND thị xã Bắc Kạn đã ra Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách  người có công được hỗ trợ về nhà ở thị xã Bắc Kạn năm 2013 và năm 2014 cho 129 đối tượng; trong đó năm 2013 có 57 đối tượng (xã Dương Quang: 15 đối tượng; xã Huyền Tụng: 09 đối tượng; xã Xuất Hóa: 07 đối tượng; xã Nông Thượng: 12 đối tượng; phường Đức Xuân: 02 đối tượng; phường Nguyễn Thị Minh Khai: 02 đối tượng; phường Phùng Chí Kiên: 05 đối tượng; phường Sông Cầu: 05 đối tượng). Năm 2014 là 72 đối tượng (xã Huyền Tụng: 26 đối tượng; xã Xuất Hóa: 06 đối tượng; xã Nông Thượng: 05 đối tượng; phường Đức Xuân: 06 đối tượng; phường Nguyễn Thị Minh Khai: 07 đối tượng; phường Sông Cầu: 22 đối tượng) được hỗ trợ về nhà ở. 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6-2013, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Trong điều kiện nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách trong cả nước chung, tỉnh Bắc Kạn và thị xã nói riêng còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở thì đây là việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.