Ủy ban nhân dân thị xã: Họp xét hồ sơ hưởng trợ cấp theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đây là đợt họp xét hồ sơ đối tượng đề nghị được hưởng trợ cấp theo  Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/01/2013 đợt 2, với tổng số 07 hồ sơ đối tượng trong diện được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cụ thể: Hưởng trợ cấp mai táng: 02;  Những người khi thôi chủ nhiệm Hợp tác xã không tham gia công tác theo Điều 1, Quyết định 250/QĐ-TTg đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần: 00; Những người khi thôi chủ nhiệm Hợp tác xã có tham gia công tác theo Điều 1, Quyết định 250/QĐ-TTg đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần: 04.

Đồng chí Ma Ngọc Vũ Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận tại cuộc họp có 6/7 trường hợp đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét giải quyết chế độ theo quy định (còn lại 01 trường hợp không đủ điều kiện được hưởng chế độ). Giao cho cơ quan thường trực là phòng Nội vụ thị xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định và thông báo kết quả cuộc họp tới các đơn vị xã phường có liên quan.